Administrative Office

SL NAME  DESIGNATION
1 BULAN GHOSH  
2 AMIT SINHA  
3 NIRMAL GHOSH  
4 UTTAM HOSEN  
5 ROSHAN BARAIK  
6 PRAKASH SINGHA  
7 KHAGENDRA PRADHAN  
8 RATAN KARMAKAR  
9 PINKEY BASFORE  
10 AJAY ORAON